Členství ve spolku HO SmíchOFF, z.s.

Stanovy HO SmíchOFF, z.s.

Stanovy ke stažení v PDF

Přihláška - Dospělý

HO SmíchOFF, z.s. jako poskytovatel kurzů lezení a jiných lezeckých akcí upozorňuje, že prvořadými povinnostmi všech účastníků kurzu a jiných lezeckých akcí je bezpodmínečné dodržování provozního řádu, pokynů instruktora a nepřeceňování vlastních dovedností a sil. Dodržováním těchto povinností je zajištěna Vaše bezpečnost při provozování lezení a souvisejících sportovních aktivit a je tím předcházeno vzniku újmy na Vašem zdraví, jakož i škod na majetku naší společnosti či majetku třetích osob.

Lezecké centrum, s.r.o. jako provozovatel lezecké stěny je pojištěn z odpovědnosti za újmu, kterou způsobil porušením svých povinností či vadou lezeckých profilů, dopadové matrace, apod. Pojištění se však nevztahuje na vznik újmy na Vašem zdraví či majetku, ke které došlo v důsledku nedodržení bezpečnostních pravidel z Vaší strany (porušení provozního řádu, nerespektování pokynů instruktora, apod.). Ačkoli děláme vše pro to, abychom předcházeli újmě na Vašem zdraví (viz požadavek na dodržování provozního řádu a pokynů zkušeného instruktora), nemůžeme zcela vyloučit, že se Vám bez našeho zavinění stane úraz, a proto vám doporučujeme, abyste se pojistili pro případ vzniku újmy na Vašem zdraví.

Svou registrací stvrzuji, že:

  • jsem si vědom/a veškerých možných rizik spojených s provozováním v rámci tohoto kurzu lezení a jiných akcí včetně možnosti úrazu a újmy na zdraví při nedodržování pravidel bezpečnosti;
  • jsem byl/a seznámen/a s doporučením HO SmíchOFF, z.s.., abych se pojistil/a pro případ vzniku újmy na zdraví s přihlédnutím k charakteru této sportovní aktivity a možných rizik;
  • jsem byl/a seznámen/a s provozním řádem lezecké stěny a poučen/a, abych tento provozní řád dodržoval/a a vynaložil/a veškeré úsilí, abych nezpůsobil/a žádnou újmu na zdraví či majetku sobě ani třetím osobám;
  • beru na vědomí svoji povinnost uhradit případnou újmu vzniklou Lezecké centrum, s.r.o. jako provozovateli umělé lezecké stěny a třetím osobám, způsobenou porušením povinností ze mojí strany;
  • uděluji souhlas s tím, abych se stal/a přidruženým členem HO SmíchOFF, z.s. za účelem provozování sportovních aktivit pořádaných HO SmíchOFF, z.s.. Potvrzuji, že jsem v této souvislosti byl/a seznámen/a se stanovami HO SmíchOFF, z.s.. Beru na vědomí, že tato registrace zároveň slouží jako přihláška do HO SmíchOFF, z.s. a souhlasím s tím, že registrací a předáním ke zpracování pověřené osobě se stanu přidruženým členem HO SmíchOFF, z.s. Členský příspěvek je zahrnut v ceně kurzu.

Přihláška - Dítě

HO SmíchOFF, z.s. jako poskytovatel kurzů lezení a příměstských táborů upozorňuje, že prvořadými povinnostmi všech účastníků kurzu/tábora je bezpodmínečné dodržování provozního řádu, pokynů instruktora a nepřeceňování vlastních dovedností a sil. Dodržováním těchto povinností je zajištěna bezpečnost Vašeho dítěte při provozování lezení a souvisejících sportovních aktivit a je tím předcházeno vzniku újmy na zdraví dětí, jakož i škod na majetku naší společnosti či majetku třetích osob.

Lezecké centrum, s.r.o. jako provozovatel lezecké stěny je pojištěn z odpovědnosti za újmu, kterou způsobil porušením svých povinností či vadou lezeckých profilů, dopadové matrace, apod. Pojištění se však nevztahuje na vznik újmy na zdraví či majetku Vašeho dítěte, ke které došlo v důsledku nedodržení bezpečnostních pravidel ze strany Vašeho dítěte (porušení provozního řádu, nerespektování pokynů instruktora, apod.). Ačkoli děláme vše pro to, abychom předcházeli újmě na zdraví dětí (viz požadavek na dodržování provozního řádu a pokynů zkušeného instruktora), nemůžeme zcela vyloučit, že se Vašemu dítěti bez našeho zavinění stane úraz, a proto rodičům doporučujeme, aby své dítě pojistili pro případ vzniku újmy na jeho zdraví.

Jako rodič prohlašuji a svou registrací stvrzuji, že:

  • souhlasím s tím, že můj syn/má dcera bude provozovat v rámci tohoto kurzu lezení a související sportovní aktivity. Jsem si vědom/a veškerých možných rizik s tím spojených včetně možnosti úrazu a újmy na zdraví při nedodržování pravidel bezpečnosti ze strany dítěte;
  • jsem byl/a seznámen/a s doporučením HO SmíchOFF, z.s.., abych mého syna/mou dceru pojistil/a pro případ vzniku újmy na jeho/jejím zdraví s přihlédnutím k charakteru této sportovní aktivity a možných rizik;
  • jsem byl/a seznámen/a s provozním řádem lezecké stěny a s jeho obsahem jsem podrobně seznámil/a i svého syna/svoji dceru. Zároveň jsem svého syna/svoji dceru poučil/a, aby tento provozní řád dodržoval/a a vynaložil/a veškeré úsilí, aby nezpůsobil/a žádnou újmu na zdraví či majetku sobě ani třetím osobám;
  • beru na vědomí svoji povinnost uhradit případnou újmu vzniklou Lezecké centrum, s.r.o. jako provozovateli umělé lezecké stěny a třetím osobám způsobenou porušením povinností ze strany mého syna/mé dcery;
  • souhlasím s tím, aby se můj syn/moje dcera účastnil/a závodů pořádaných HO SmíchOFF, z.s. i závodů pořádaných na jiných lezeckých stěnách; informace o závodech budou na webových stránkách Lezecké stěny SmíchOFF a/nebo na sociálních sítích Lezecké stěny SmíchOFF.;  

Uděluji souhlas s tím, aby se můj syn/má dcera stal/a přidruženým členem HO SmíchOFF, z.s. za účelem provozování sportovních aktivit pořádaných HO SmíchOFF, z.s.. Potvrzuji, že jsem v této souvislosti byl/a seznámen/a se stanovami HO SmíchOFF, z.s.. a s jejich obsahem jsem seznámil/a svého syna/svoji dceru. Beru na vědomí, že tato registrace zároveň slouží jako přihláška do HO SmíchOFF, z.s. a souhlasím s tím, že její registrací a předáním ke zpracování pověřené osobě se můj syn/má dcera stane přidruženým členem HO SmíchOFF, z.s. Členský příspěvek je zahrnut v ceně kurzu.

Kontakt
Kudy k nám

Lezecké centrum SmíchOFF
Křížová 6
150 00, Praha 5 - Smíchov

  Zobrazit více

Provozovatel kurzů

HO SmíchOFF, z.s.
Táborská 979/5
140 00, Praha 4 - Nusle

IČ: 06350968

Online platby

Platební brána Comgate

PARTNEŘI