Banner

Všeobecné obchodní podmínky účasti v kurzech a lekcích HO SmíchOFF

1. Úvodní ustanovení

1.1. Toto jsou všeobecné obchodní podmínky spolku HO SmíchOFF, z. s., se sídlem Táborská 979/5, 140 00 Praha 4, IČO 063 50 968, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 68783 (dále jen „HO SmíchOFF“). HO SmíchOFF poskytuje především služby v oblasti výuky sportovního lezení a boulderingu.

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi HO SmíchoFF a účastníky kurzů, kroužků, táborů a jiných akcí pořádaných HO SmíchOFF (dále jen „účastníci“ nebo „účastník“).

2. Přihlášení do kurzu a uzavření smlouvy

2.1. Objednání účasti v konkrétním kurzu, kroužku, táboru a jiné akce se provádí na základě vyplněné přihlášky, kterou účastník provede elektronickou formou na webu HO SmíchOFF www.lezeckecentrum.cz. V okamžiku, kdy HO SmíchOFF účastníkovi e-mailem potvrdí převzetí řádně vyplněné přihlášky, dojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi HO SmíchOFF a účastníkem.

2.2. Nabídka kurzů, kroužků, táborů a jiných akcí HO SmíchOFF uveřejněná na internetových stránkách www.lezeckecentrum.cz či v jiných propagačních materiálech není závazným návrhem na uzavření smlouvy; tím je až řádně vyplněná přihláška účastníka.

2.3. Předmětem smluvního vztahu je závazek HO SmíchOFF zajistit poskytnutí služeb výuky lezení/boulderingu či jiných služeb dle parametrů uveřejněných v nabídce kurzů na internetových stránkách či v jiných propagačních materiálech HO SmíchOFF a tomu odpovídající závazek účastníka zaplatit za poskytnutí těchto služeb HO SmíchOFF sjednanou cenu.

2.4. Odesláním přihlášky účastník stvrzuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy o poskytování služeb.

2.5. Odesláním přihlášky dále účastník stvrzuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s Návštěvním řádem a bezpečnostními předpisy Lezeckého centra, a že je mu dostatečně znám jeho zdravotní stav, přičemž tento zdravotní stav mu ani částečně nebrání ve využití služeb HO SmíchOFF.

2.6. Je-li kurz, kroužek, tábor či jiná akce objednána ve prospěch třetí osoby, je tato osoba (účastník) vázána smlouvou o poskytování služeb a všeobecnými podmínkami účasti na kurzech a lekcích HO SmíchOFF, a to okamžikem, kdy s objednaným kurzem projeví souhlas. Souhlas může být projeven buď žádostí o rezervaci konkrétního termínu kurzu, potvrzením již předem navrženého termínu kurzu, nebo prvním okamžikem účasti v kurzu. Objednatel je povinen třetí osobu (účastníka), v jejíž prospěch je kurz objednatelem objednán, s obsahem smlouvy a všeobecných obchodních podmínek seznámit.

3. Obecná pravidla konání kurzů, kroužků, táborů a jiných akcí

3.1. Rozsah nabídky kurzů, kroužků, táborů a jiných akcí, včetně jejich ceny, je dán aktuální nabídkou HO SmíchOFF platnou v době objednání služby.

3.2. Termíny a časy jednotlivých kurzů, kroužků, táborů a jiných akcí se řídí rozvrhem vyhlášeným před začátkem běhu a poté průběžně aktualizovaným rozvrhem kurzů HO SmíchOFF. Aktuální informace jsou upřesňovány na internetových stránkách www.lezeckecentrum.cz. Účastník je povinen tyto aktuální informace průběžně sledovat a s případnými změnami se včas seznámit.

3.3. Služby HO SmíchOFF spočívají především v poskytování pololetních kroužků, krátkodobých kurzů, táborů a jiných akcí týkající se sportovního lezení a boulderingu.

4. Pololetní kroužky a krátkodobé kurzy

4.1. HO SmíchOFF rezervuje účastníkovi účast ve vybraném konkrétním kroužku či kurzu po dobu 72 hodin od potvrzení přijetí přihlášky. Neuhradí-li účastník v této době cenu kurzu, rezervace účasti v kurzu jakož i smlouva o poskytování služeb mezi HO SmíchOFF a účastníkem automaticky zanikne.

4.2. Došlo-li již k zahájení kroužku či kurzu, může HO SmíchOFF do takového kroužku či kurzu zařadit účastníka dle svého uvážení a zejména dle kapacity daného kroužku či kurzu. V takovém případě je účastník povinen uhradit poměrnou část ceny kroužku či kurzu, odpovídající počtu lekcí, ve kterých se účastník daného kroužku či kurzu účastní. Účastníkovi nárok na zařazení do již zahájeného kroužku či kurzu nevzniká automaticky.

4.3. HO SmíchOFF může trvale nebo na určité období změnit osobu instruktora daného kroužku či kurzu či jeho program (za předpokladu zachování alespoň základních parametrů kroužku či kurzu a původního počtu hodin). HO SmíchOFF může změnit trvale nebo na určité období i termín celého kroužku či kurzu. V případě, že se účastník nemůže zúčastnit kroužku či kurzu v náhradním stanoveném termínu, má nárok na vrácení zaplacené ceny kroužku či kurzu (či ceny jeho nevyčerpané části, dojde-li ke změně až po zahájení kroužku či kurzu).

4.4. V případě onemocnění či jiné absence instruktora může HO SmíchOFF operativně nahradit takovéhoto instruktora jiným instruktorem se stejnou či obdobnou kvalifikací, a to i opakovaně. V případě, že se před zahájením určité lekce kroužku či kurzu nepodaří zajistit jiného instruktora, je možné danou lekci zrušit a nabídnout účastníkům její konání v náhradním termínu. Při prvním náhradním termínu v rámci jednoho kurzu nemají účastníci, kteří se náhradního termínu lekce nemohou zúčastnit, právo na vrácení poměrné části ceny kroužku či kurzu. Při dalších náhradních termínech lekcí má účastník, kterému je nabídnuta již minimálně druhá náhradní lekce, které se nemůže zúčastnit, právo na vrácení poměrné části ceny kroužku či kurzu (tj. ceny dané lekce).

5. Účast dětí na lekcích

5.1. Osoby mladší 18 let se mohou účastnit kurzů, kroužků, táborů a jiných akcí HO SmíchOFF pouze s výslovným souhlasem alespoň jednoho z rodičů nebo jiného zákonného zástupce. Osoby mladší 10 let se mohou účastnit kurzů, kroužků, táborů a jiných akcí HO SmíchOFF pouze v doprovodu alespoň jednoho ze svých rodičů, jiného zákonného zástupce či zletilé osoby, která je se souhlasem zákonného zástupce doprovází (dále jen „doprovázející zletilá osoba“).

5.2. Rodiče, jiný zákonný zástupce či doprovázející zletilé osoby odpovídají za děti (tj. zejména za jakékoli škody způsobené dítětem na zdraví či majetku třetích osob, ale také za případná zranění či jiné újmy způsobené dítěti) až do okamžiku, kdy dítě převezme instruktor daného kroužku, kurzu, tábora a jiné akce, a po ukončení dané lekce kroužku či kurzu, tábora či jiné akce ihned po převzetí dítěte od instruktora tamtéž. Rodiče, jiný zákonný zástupce či doprovázející zletilé osoby jsou povinni vykonávat dohled nad dítětem po celou dobu, kdy se nachází v prostorách Lezeckého centra před zahájením a po ukončení dané lekce. Pokud se děti zúčastní lekce bez doprovodu, nepřebírá nad nimi HO SmíchOFF dohled, vyjma doby pobytu dítěte na sále s instruktorem v průběhu kroužku, kurzu, tábora a jiné akce.

5.3. Není-li dítě, vzhledem ke svému věku, schopno absolvovat celou lekci kroužku či kurzu bez přerušení a musí místo probíhající lekce opouštět, přebírá za něj v tuto dobu odpovědnost rodič, jiný zákonný zástupce či doprovázející zletilá osoba až do okamžiku jeho opětovného vstupu na místo, kde lekce probíhá.

6. Povinnosti účastníka lekcí

6.1. Účastník je povinen se při účasti na kroužku, kurzu, táboru a jiné akci řídit pokyny HO SmíchOFF a instruktorů či jiných osob poskytujících služby účastníkům na straně HO SmíchOFF. Dále je účastník povinen dodržovat Návštěvní řád Lezeckého centra, který je k dispozici na internetových stránkách www.lezeckecentrum.cz a v místě kurzu.

6.2. Během účasti na kroužcích, kurzech, táborech a jiných akcích HO SmíchOFF nesmí účastník (a) narušovat řádný běh kroužku, kurzu, tábora a jiné akce, nebo (b) obtěžovat svým chováním ostatní účastníky kroužku, kurzu, tábora a jiných akcí ani ostatní návštěvníky Lezeckého centra; a (c) je povinen dodržovat zásady hygieny a slušného chování.

6.3. V případě, že účastník zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje pokračování v účasti na kroužku, kurzu, táboře či jiné akci nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen toto okamžitě oznámit instruktorovi HO SmíchOFF a ihned ukončit svoji účast.

6.4. Účastník je povinen bezpečně zamykat šatní skříňku, do které si odkládá své věci a která je k odkládání věcí do celkové hodnoty 20.000 Kč určena. Za věci uložené mimo uzamčenou skříňku nepřebírá HO SmíchOFF odpovědnost. HO SmíchOFF důrazně doporučuje všem návštěvníkům, aby peníze ve větším objemu, cennosti a věci vyšší hodnoty s sebou do prostor Lezeckého centra nepřinášeli. Budou-li do prostor Lezeckého centra účastníkem vneseny věci o hodnotě přesahující 20.000 Kč, je takový účastník povinen uvědomit o takové skutečnosti pracovníka recepce Lezeckého centra a uložit takové věci v trezoru.

7. Cena a platební podmínky

7.1. Cena kurzů je dána ceníkem HO SmíchOFF platným v době objednání kurzu, pokud není dohodnutá cena odlišná. Konkrétní cena kroužku, kurzu, tábora a jiné akce je vždy uvedena na platebním dokladu každého účastníka zaslaném nebo osobně předaném účastníkovi.

7.2. Cena kurzů je splatná do 72 hodin od potvrzení přihlášky účastníka HO SmíchOFF, nebo do začátku první výukové lekce podle toho, jaká skutečnost nastane dříve a nebude-li stranami dohodnuto jinak.

7.3. Cena může být účastníkem uhrazena zakoupenou poukázkou, bankovním převodem nebo kartou přes platební bránu Comgate, pokud není v konkrétních případech dohodnuto jinak, a to v termínech, uvedených v bodě 7.2 Není-li v tomto termínu cena kurzu uhrazena, je HO SmíchOFF oprávněn odmítnout účastníkovi poskytování služeb, a to až do uhrazení dlužné částky.

7.4. Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

 • Platba kartou - nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.
 • Platba bankovním převodem
  Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

 • Běžný bankovní převodem v ČR:

číslo bankovního účtu - 2001372825/2010

banka - Fio banka, a.s.

VS číslo faktury

 • Kontakt pro případné reklamace nebo dotazy k platbám přes platební bránu:
  ComGate Payments, a.s.
  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Tel:  +420 228 224 267

8. Odpovědnost za škodu

8.1. Účastník odpovídá za škodu, kterou způsobí HO SmíchOFF nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti se svou účastí na kroužku, kurzu, táboru a jiné akci.

8.2. HO SmíchOFF odpovídá účastníkům za škody na zdraví či majetku, pokud takováto škoda byla způsobena zaměstnancem či jiným pracovníkem HO SmíchOFF úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti.

8.3. HO SmíchOFF neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si účastník způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti, či přeceněním své fyzické kondice.

8.4. HO SmíchOFF neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které účastníkovi vzniknou v důsledku nedodržení postupu či pokynů HO SmíchOFF či jeho instruktora či jiných osob poskytujících služby účastníkům na straně HO SmíchOFF či zaměstnance HO SmíchOFF podle článku 6 výše.

8.5. HO SmíchOFF neodpovídá za škodu způsobenou na věcech nebo za jejich ztrátu, pokud nebyly v rozporu s článkem 6.4 uloženy v šatní skříňce, tedy na místě k tomu určeném, anebo pokud šlo o věci přesahující hodnotu 20.000 Kč, na recepci Lezeckého centra.

9. Odstoupení od smlouvy ze strany HO SmíchOFF

9.1. HO SmíchOFF je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb v případě, že okolnosti nezávislé na jeho vůli mu znemožňují poskytování služeb v dohodnutém termínu, popř. ani v náhradním termínu či v odpovídající kvalitě. V takovém případě má účastník nárok na vrácení zaplacené ceny kroužku, kurzu tábora a jiné akce, či ceny jeho nevyčerpané části, dojde-li k odstoupení (tj. zrušení celého kroužku, kurzu, tábora a jiné akce) až po jeho zahájení. Smluvní strany jsou oprávněny se v těchto případech dohodnout na poskytnutí jiné náhradní služby.

9.2. HO SmíchOFF je dále oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb z důvodu hrubého porušení povinností účastníka plynoucích z těchto všeobecných obchodních podmínek (zejména obsažených v článku 6.2), z Návštěvního řádu nebo z uzavřené smlouvy o poskytování služeb.

9.3. HO SmíchOFF je oprávněn bezodkladně vyloučit z účasti na kroužku, kurzu, táboru a jiné akce takového účastníka, který opakovaně či hrubým způsobem porušuje své povinnosti plynoucí z těchto všeobecných obchodních podmínek (zejména povinnosti obsažené v článku 6.2), z Návštěvního řádu nebo z uzavřené smlouvy o poskytování služeb. V takovém případě je daný účastník povinen neprodleně opustit prostory, ve kterých kroužek, kurz, tábor a jiná akce probíhá.

10. Odstoupení od smlouvy ze strany účastníka

10.1. Účastník má právo okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb v případě hrubého porušení povinností HO SmíchOFF plynoucích z těchto všeobecných obchodních podmínek nebo z uzavřené smlouvy o poskytování služeb. V takovém případě má účastník nárok na vrácení zaplacené ceny kroužku, kurzu, tábora a jiné akce či ceny jeho nevyčerpané části, dojde-li k odstoupení až po zahájení kroužku, kurzu, tábora a jiné akce.

10.2. Účastník má dále právo okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb za následujících podmínek. K odstoupení musí dojít zasláním informace na info@lezeckecentrum.cz.

 1. odstoupení 30 a více dnů před zahájením kroužku, kurzu, tábora a jiné akce bez sankcí. V tomto případě mu bude vráceno 100% uhrazené částky. HO SmíchOFF se může s účastníkem domluvit na změně termínu, poskytnutí slevy na jiný produkt, dárkové poukázce či vrácení částky na běžný účet.
 2. odstoupení méně než 30 dnů před zahájením kroužku, kurzu, tábora a jiné akce. Účastník je povinen uhradit HO SmíchOFF stornopoplatek ve výši skutečně vynaložených nákladů se zrušením objednaného kroužku, kurzu, tábora a jiné akce. ​
 3. odstoupení v průběhu kroužku, kurzu, tábora a jiné akce. Účastník je povinen uhradit HO SmíchOFF stornopoplatek ve výši skutečně vynaložených nákladů se zrušením zbývajících částí objednaného kroužku, kurzu, tábora a jiné akce.

10.3. V případě odstoupení od smlouvy se vždy vrací pouze cena nevyčerpané části kroužku, kurzu, tábora a jiné akce. Výše uvedené storno poplatky se započtou proti nároku účastníka na vrácení ceny nevyčerpané části kroužku, kurzu, tábora a jiné akce. ​

11. Vyšší moc

HO SmíchOFF nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv nesplnění nebo zpoždění plnění či poskytnutou kvalitu plnění svých závazků vyplývajících ze Smlouvy, které bylo způsobeno událostmi, které jsou mimo přiměřenou kontrolu ("Události vyšší moci") HO SmíchOFF. Událost vyšší moci zahrnuje jakýkoliv čin, událost, nečinnost, opomenutí nebo nehodu, která je mimo přiměřenou kontrolu HO SmíchOFF a zahrnuje zejména (bez omezení) následující skutečnosti:

 • stávky, výluky nebo jiná průmyslová omezení;
 • občanské nepokoje, povstání, invaze, teroristický útok nebo hrozbu teroristického útoku, válku (ať již vyhlášenou či nikoliv), hrozbu války nebo přípravy na válku;
 • požár, výbuch, bouři, povodeň, zemětřesení, sesuvy nebo propad půdy, epidemie nebo jinou přírodní katastrofu;
 • nedostupnost používání železnic, lodní dopravy, letadel, automobilové dopravy nebo jiných prostředků veřejné či soukromé dopravy;
 • nedostupnost používání veřejných nebo soukromých telekomunikačních sítí; a
 • akta, výnosy, právní předpisy, vyhlášky nebo omezení jakékoliv vlády.

Plnění povinností HO SmíchOFF vyplývajících ze smlouvy o poskytování služeb se považují za pozastavené po dobu trvání Události vyšší moci a lhůta pro plnění povinností HO SmíchOFF se prodlužuje během trvání Události vyšší moci. HO SmíchOFF vynaloží přiměřené úsilí k ukončení Události vyšší moci nebo k nalezení řešení, díky kterému bude možné plnit povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb i přes Události vyšší moci.

V případě, že HO SmíchOFF bude nuceno omezit, zrušit či zkrátit svá plnění vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb z důvodu vyšší moci nemají účastníci nárok na jakékoliv náhrady či kompenzace za tato neuskutečněná plnění.

12. Ochrana osobních údajů

12.1. Informace o zpracování osobních údajů účastníků HO SmíchOFF a souhlas se zpracováním osobních údajů tvoří samostatný dokument.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 26. května 2020.

13.2. HO SmíchOFF je oprávněn tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit, přičemž nové znění bude účinné ode dne zveřejnění těchto podmínek na internetových stránkách www.lezeckecentrum.cz. Pro veškeré účastníky jsou závazné všeobecné obchodní podmínky účinné v den vzniku smlouvy o poskytování služeb týkající se určitého kroužku, kurzu, tábora a jiné akce. Pokud dojde ke změně těchto všeobecných obchodních podmínek po uzavření smlouvy o poskytování služeb, bude o takovéto změně účastník informován na webových stránkách www.lezeckecentrum.cz. Pokud nebude účastník se změnami souhlasit, může smlouvu ukončit písemnou výpovědí, kterou doručí na adresu HO SmíchOFF, Táborská 979/5, 140 00 Praha 4 do 7 dnů ode dne účinnosti této změny, v opačném případě účastník se změnami souhlasí.

13.3. Pokud by se stala některá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatná nebo neúčinná, pak platnost ostatních ustanovení zůstává nedotčena a není tím dotčena platnost a účinnost těchto všeobecných obchodních podmínek jako celku. Neplatná nebo neúčinná ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek strany nahradí takovými platnými nebo účinnými ustanoveními, které co nejvíce odpovídají smyslu a účelu neplatných nebo neúčinných ustanovení.

13.4. Tyto všeobecné obchodní podmínky byly vyhotoveny a jsou dostupné v české verzi.

13.5. Veškeré smluvní vztahy vyplývající z těchto všeobecných obchodních podmínek nebo z uzavřené smlouvy o poskytování služeb se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

V Praze dne 26. 5. 2020

HO SmíchOFF, z. s.

Kudy k nám

Lezecké centrum SmíchOFF
Křížová 6
150 00, Praha 5 - Smíchov

  Zobrazit více

Provozovatel kurzů

HO SmíchOFF, z.s.
Táborská 979/5
140 00, Praha 4 - Nusle

IČ: 06350968

Online platby

Platební brána Comgate

PARTNEŘI