Banner

Návštěvní řád

Návštěvní řád lezeckého centra SmíchOFF

Provozovatel: Lezecké centrum s.r.o.

Lezecká stěna provozovaná provozovatelem (dále jen „stěna“) je určena výhradně pro výcvik sportovní aktivity volného lezení (dále též jen „lezení“), pro výcvik lezení v rámci výuky tělesné výchovy a k pořádání soutěží.

Všichni návštěvníci lezeckého centra jsou povinni se seznámit s tímto návštěvním řádem, dále jen NŘ a řídit se jím i ve smyslu následných změn NŘ – platné znění je vždy k nahlédnutí u vstupní kasy.

Seznámení s NŘ potvrzují návštěvníci svým podpisem vstupního formuláře při svém prvním příchodu do lezeckého centra. Svým podpisem návštěvníci potvrzují skutečnost, že se podrobně seznámili s NŘ lezeckého centra a pravidly chování na stěně, a že tato pravidla akceptují a považují za závazná.

Výklad pojmů

Návštěvník: Návštěvníkem se rozumí každá osoba, která se v době provozu lezeckého centra buď přímo účastní vlastního volného lezení či jištění jiné osoby, nebo se zdržuje v prostoru stěny nebo zázemí (šatny, sauna)

Odborný dozor (služba): odborný dozor vykonává osoba určená provozovatelem.

Prvolezec: Lezec, který leze na prvním konci lana, lano zapíná do karabin postupových jištění a je jištěn zdola jističem.
Druholezec: Lezec, který následuje ve výstupu nahoru prvolezce a je jištěn lanem shora.
Jistič: Osoba, která provádí jištění, čímž zabraňuje potencionálnímu pádu lezce.

Zásady pro provozování aktivit v lezeckém centru

Všichni návštěvníci lezeckého centra berou na vědomí, že sportovní aktivitu volného lezení provozují na vlastní odpovědnost a nebezpečí a potvrzují, že jsou si plně vědomi všech nebezpečí vyplývajících z provádění volného lezení na lezeckých stěnách. Všichni návštěvníci berou na vědomí, že lezení a jištění při lezení je provozovatelem povoleno jen osobám, které byly řádně seznámeny a proškoleny s technikou lezení a jištění, a tyto techniky, včetně zachycení pádů, bezpečně ovládají.

Každý návštěvník je před započetím sportovních aktivit na lezecké stěně povinen zhodnotit svůj aktuální zdravotní stav, fyzické možnosti, jakož i své schopnosti a zkušenosti s aktivitou volného lezení, jištění a všech technik s touto aktivitou souvisejících. Provozovatel doporučuje osobám, které nemají s těmito aktivitami žádné zkušenosti, nebo jsou začátečníky, provádět sportovní aktivity výhradně pod dozorem odborného instruktora provozovatele. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků, která vznikla v důsledku přecenění vlastních schopností či zdravotního stavu.

Provozovatel zásadně nedoporučuje provádění sportovních aktivit volného lezení na lezecké stěně osobám se zdravotními potížemi, zejména s kardiologickými potížemi, se srdečními onemocněními, těhotným ženám apod.

Aktivita volného lezení na lezecké stěně je povolena pouze osobám, které předem zaplatily vstupní poplatek.

Návštěvníkům je přísně zakázáno vstupovat do prostoru lezecké stěny a provozovat volné lezení pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, provozovatel je v této souvislosti oprávněn osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu či návykové látky, vstup na lezeckou stěnu odepřít.

Každý návštěvník starší 15 let je povinen vyplnit při vstupu na lezeckou stěnu vstupní formulář a svým podpisem potvrdit seznámení se s NŘ. Na vyžádání provozovatele resp. osoby jím zmocněné (pracovníka recepce) je povinen též prokázat svou totožnost a věk předložením dokladu totožnosti či jiného identifikačního průkazu s fotografií. Provozovatel je oprávněn evidovat a verifikovat pro svou potřebu souhlasy zákonných zástupců s tím, aby jejich děti provozovaly aktivitu lezení na lezecké stěně a prohlášení o převzetí odpovědnosti za osobu mladší 18 let.

Osoby mladší 15 let (dále jen „děti“) se na stěně mohou pohybovat a provádět sportovní aktivity na lezecké stěně a volné lezení pouze pod přímým dohledem svého zákonného zástupce nebo jiné osoby starší 18 let, která za něho převezme odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí provozovateli písemným prohlášením. Zákonný zástupce dítěte či osoba, která za něho převzala odpovědnost písemným prohlášením, odpovídá za dodržování pravidel bezpečného lezení a odpovídá za jejich bezpečnost.

Osoby starší 15 let a mladší 18 let (dále jen „mladiství“) mohou provádět sportovní aktivity na lezecké stěně a volné lezení samostatně pouze v případě, že předloží provozovateli písemný souhlas zákonného zástupce, v němž zákonný zástupce uvede, že souhlasí se samostatným provozováním sportovních aktivit svého dítěte na lezecké stěně, a že za něho přebírá plnou odpovědnost. Jinak mohou mladiství na lezecké stěně provádět sportovní aktivity a volné lezení pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za něho převezme odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí provozovateli písemným prohlášením.

Poprvé na SmíchOFFě?

Návštěvník, který se dosud aktivně neúčastnil žádné z aktivit v Lezeckém centru, je povinen podstoupit vstupní instruktáž.

Každý návštěvník je kdykoli povinen podřídit se pokynům odborného dozoru – služby provozovatele. Návštěvníci mají na lezecké stěně k dispozici možnost zapůjčení kvalitního, bezpečného a plně funkčního sportovního vybavení výrobcem určeného k aktivitě volného lezení a toto vybavení jsou povinni používat v souladu s výrobcem stanoveným návodem k používání a doporučeními odborného dozoru - služby. Provozovatel neodpovídá za technický stav vlastního vybavení návštěvníka.

Pravidla bezpečného volného lezení na lezecké stěně

Každý návštěvník je povinen dodržovat zejména tyto základní zásady a pravidla bezpečného volného lezení a sportovních aktivit na lezecké stěně:

 • Dodržovat zásady bezpečného volného lezení. Návštěvník je povinen se před lezením navázat na jistící lano, a to uzlem dle norem UIAA (protisměrný osmičkový). V případě lezců o vyšší hmotnosti je tolerována dvojitá dračí smyčka. Prvolezci zakázáno navazovat se na lano pomocí karabiny.
 • Při lezení se bezpečně jistit. Je zcela zakázáno sólové lezení.
 • Při lezení je zakázáno vynechávat jistící body, návštěvník je povinen zapnout jistící bod nejpozději ve výši svého pasu.
 • Je zakázáno používat lano kratší než 40m.
 • Je zakázáno lézt bez obuvi. Doporučujeme používat speciální lezeckou obuv.
 • Provozovatel zásadně nedoporučuje k jištění používat osmu.
 • Je zakázáno při výstupu odbočit z linie zvolené cesty, pokud by tím jakkoliv omezil ostatní účastníky lezení na stěně. Na jedné výstupové linii je zakázané současné lezení dvou či více lezců. Je přísně zakázáno jištění dvou lezců najednou ve stejné karabině postupového a koncového jištění.

Druholezec je povinen lézt na laně, které je vedeno skrz postupová jištění, která musí během lezení odepínat a ukončit výstup v místě, kde bude jištěn minimálně přes dvě postupová nebo koncová jištění.

Jistič je povinen věnovat se činnosti jištění s nepřetržitou pozorností, a to po celou dobu výstupu i sestupu (spouštění) jištěné osoby, je povinen povolovat či dobírat lano takovým způsobem, aby minimalizoval délku případného pádu jištěné osoby, je povinen zachytit pád jištěné osoby tak, aby nedošlo ke zranění prvolezce či ostatních návštěvníků či třetích osob, nebo aby nedošlo k poškození stěny, postupového jištění či jiných horolezeckých pomůcek.

 • Je zakázáno dobírání v jistícím bodě, nácvik stavění apod. Spouštění jištěné osoby musí probíhat plynule a takovým způsobem, aby nebyli ohroženi další návštěvníci či osoby pohybující se v prostoru stěny.
 • Je zakázáno zdržovat se v prostoru pod stěnou, pokud nejde o osoby, které právě lezou či jistí jinou osobu.
 • Každý návštěvník je povinen ohlásit odbornému dozoru – službě neprodleně jakékoliv zjištěné technické závady na lezecké stěně včetně uvolněného chytu, jistícího prostředku a na tuto skutečnost upozornit i jiného návštěvníka, který má záměr do narušené cesty nastoupit.
 • Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby neohrožoval či neomezoval ostatní návštěvníky, v případě výskytu úrazu je povinen poskytnout zraněnému první pomoc a neprodleně přivolat lékaře či odborný dozor, který jej přivolá.
 • Odborný dozor – služba má k dispozici lékárničku pro poskytnutí první pomoci, odborný dozor je povinen zaznamenat vzniklý úraz do knihy úrazů včetně poznamenání údajů případných svědků vzniku úrazu.
 • Každý návštěvník, který zjistí porušování zásad bezpečného lezení a sportovních aktivit na lezecké stěně, je povinen porušující osobu upozornit na povinnost dodržování pravidel bezpečnosti, v případě, že toto upozornění nepovede k nápravě, je povinen upozornit na toto jednání odborný dozor – službu.
 • Neúměrně dlouhé pády ( na „efekt“ ) nejsou povoleny.
 • Rodiče zodpovídají za své děti během celé návštěvy v Lezeckém centru.
 • Každý návštěvník zodpovídá za svůj lezecký materiál (sedák, lano, jistící prostředek, atd.).
 • Každý návštěvník je dále povinen udržovat ve všech prostorech lezecké stěny čistotu a pořádek. Je povinen dodržovat zásady protipožární prevence a seznámit se s Požární poplachovou směrnicí vyvěšenou v prostorech lezecké stěny.
 • V prostorách lezecké stěny je přísně zakázáno kouřit, užívat elektronické cigarety, vaporizéry, iqos, ostatní druhy el. cigaret či konzumovat jiné návykové látky.
 • Provozování podnikatelské činností v celém areálu lezecké stěny je povoleno pouze se souhlasem provozovatele lezecké stěny.

Provozovatel či odborný dozor (služba) provozovatele je oprávněna kdykoliv vykázat z prostor lezecké stěny osobu, která porušuje ustanovení tohoto NŘ nebo pravidel bezpečného volného lezení na lezecké stěně, a to bez nároku na vrácení zaplaceného vstupného. Provozovatel si vyhrazuje právo neumožnit vstup osobě, která se takovéhoto porušování NŘ či pravidel bezpečného volného lezení v Lezeckém centru dopustila opakovaně.

Návštěvníci berou na vědomí a jsou upozorněni na skutečnost, že objekt Lezeckého centra je v provozní době monitorován bezpečnostními průmyslovými kamerami, a to z důvodu kontroly dodržování NŘ a pravidel bezpečného volného lezení na lezecké stěně návštěvníky a ochrany bezpečnosti návštěvníků a dalších osob. Provozovatel garantuje, že záznam z průmyslové kamery uchovává pouze po nezbytnou dobu umožněnou mu zákonem a užije jej výhradně pro své účely. Provozovatel garantuje ochranu osobních údajů a dat návštěvníků.

Návštěvníci svým podpisem vstupního formuláře vyjadřují svůj souhlas s tím, aby provozovatel zpracovával jimi poskytnuté osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění za účelem stanoveným provozovatelem po dobu nezbytně nutnou k dosažení tohoto účelu.

Tento NŘ je vydáván provozovatelem a je platný a závazný pro všechny návštěvníky Lezeckého centra počínaje dnem jeho zveřejnění. Tento NŘ je provozovatelem zveřejněn na webových stránkách provozovatele, současně je k dispozici v prostoru recepce - vstupu na lezeckou stěnu a taktéž je vyvěšen v prostorách lezecké stěny tak, aby každý návštěvník měl možnost se s ním seznámit.

Provozovatel si vyhrazuje právo tento vydaný NŘ měnit a aktualizovat.

Přejeme Vám příjemný pobyt v našem Lezeckém centru. Věříme, že omluvíte případné nedostatky a pomůžete nám při jejich odstraňování. Chcete-li, aby Váš pobyt byl příjemný, bezpečný a bezkonfliktní, dodržujte laskavě tento NŘ a zásady slušného chování. Děkujeme.

V Praze dne 1. prosince 2016

Lezecké centrum s.r.o.

Ke stažení

Souhlas zákonného zástupce

Kudy k nám

Lezecké centrum SmíchOFF
Křížová 6
150 00, Praha 5 - Smíchov

  Zobrazit více

Provozovatel kurzů

HO SmíchOFF, z.s.
Táborská 979/5
140 00, Praha 4 - Nusle

IČ: 06350968

Online platby

Platební brána Comgate

PARTNEŘI